معنی اسم قیدافه

از شخصیتهای شاهنامه، نام زنی جهانجوی و بخشنده و پادشاه اندلس در زمان اسکندر مقدونی

ریشه اسم قیدافه

فراوانی اسم قیدافه

تا کنون کسی با نام قیدافه در گهواره ثبت نام نکرده است.