معنی اسم لبخنده

لبخند

ریشه اسم لبخنده

فراوانی اسم لبخنده

تا کنون کسی با نام لبخنده در گهواره ثبت نام نکرده است.