معنی اسم لنیا

دختر ملیح - نمکین - مرکب از لن(سنسکریت) + ی نسبت(فارسی) + الف تانیث(فارسی)

ریشه اسم لنیا

فراوانی اسم لنیا

در حال حاضر ۳۶ نفر در گهواره با نام لنیا ثبت نام شده اند.