معنی اسم لنیا

دختر ملیح - نمکین - مرکب از لن(سنسکریت) + ی نسبت(فارسی) + الف تانیث(فارسی)

ریشه اسم لنیا

فراوانی اسم لنیا

در حال حاضر ۴۱ نفر در گهواره با نام لنیا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم لنیا

من همون که فهمیدم دختره دنبال یه اسم براش بودم مانلی انتخاب اولم بودد به خاطر کلاسش😇بعد دیدم مانلی زیاد شد تصمیم گرفتم لنیا بذارم که معنیش ملیح و نمکین بود که مناسفانه ثبت احوال نذاشت و من حرف (د) اضافه کردم و ‌دلنیا گذاشتیم ولی لنیا صداش میزنم چون عادت کردم از بارداری
مامان لنیا