معنی اسم لورا

نام سازی است، چنگ، نام یکی از صورتهای فلکی شمالی

ریشه اسم لورا

فراوانی اسم لورا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام لورا ثبت نام شده اند.