معنی اسم لی لی

ظریف و شکننده

ریشه اسم لی لی

فراوانی اسم لی لی

در حال حاضر ۵۱ نفر در گهواره با نام لی لی ثبت نام شده اند.