معنی اسم لیالی

شبها

ریشه اسم لیالی

فراوانی اسم لیالی

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام لیالی ثبت نام شده اند.