معنی اسم لیزا

بنده خالص خداوند

ریشه اسم لیزا

فراوانی اسم لیزا

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام لیزا ثبت نام شده اند.