معنی اسم لیسا

نام روستایی در نزدیکی قزوین

ریشه اسم لیسا

فراوانی اسم لیسا

تا کنون کسی با نام لیسا در گهواره ثبت نام نکرده است.