معنی اسم مالکه

مؤنث مالک، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر طایر غسانی

ریشه اسم مالکه

فراوانی اسم مالکه

تا کنون کسی با نام مالکه در گهواره ثبت نام نکرده است.