معنی اسم ماندان

ماندانا، عنبر سیاه، نام دختر آستیاگس آخرین پادشاه ماد و همسر کمبوجیه و مادر کوروش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم ماندان

فراوانی اسم ماندان

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام ماندان ثبت نام شده اند.