معنی اسم مانوشاک

بنفشه، نام خواهر منوچهر پادشاه پیشدادی

ریشه اسم مانوشاک

فراوانی اسم مانوشاک

تا کنون کسی با نام مانوشاک در گهواره ثبت نام نکرده است.