معنی اسم مانیوک

نام گیاهی با ریشه های ضخیم و دارای نشاسته بسیار

ریشه اسم مانیوک

فراوانی اسم مانیوک

تا کنون کسی با نام مانیوک در گهواره ثبت نام نکرده است.