معنی اسم ماه جبین

ماه(فارسی) + جبین(عربی)،مه جبین

ریشه اسم ماه جبین

فراوانی اسم ماه جبین

تا کنون کسی با نام ماه جبین در گهواره ثبت نام نکرده است.