معنی اسم مدیسه

نام روستایی در استان اصفهان

ریشه اسم مدیسه

فراوانی اسم مدیسه

تا کنون کسی با نام مدیسه در گهواره ثبت نام نکرده است.