معنی اسم مرصع

آنچه با جواهر تزیین شده است، جواهرنشان

ریشه اسم مرصع

فراوانی اسم مرصع

تا کنون کسی با نام مرصع در گهواره ثبت نام نکرده است.