معنی اسم مروانه

نام همسر ساقی دربار ولید از خلفای اموی

ریشه اسم مروانه

فراوانی اسم مروانه

تا کنون کسی با نام مروانه در گهواره ثبت نام نکرده است.