معنی اسم مشکدانه

مشک( سنسنکریت) + دانه( فارسی) دانه خوشبویی که آن را سوراخ می کنند و به رشته می کشند، نام یکی از الحان باربد

ریشه اسم مشکدانه

فراوانی اسم مشکدانه

تا کنون کسی با نام مشکدانه در گهواره ثبت نام نکرده است.