معنی اسم مشیما

به فتح میم ، دختر خال دار ، زیبا رو ، بانویی زیبا با خالی در چهره

ریشه اسم مشیما

فراوانی اسم مشیما

تا کنون کسی با نام مشیما در گهواره ثبت نام نکرده است.