معنی اسم مقدسه

مؤنث مقدس

ریشه اسم مقدسه

فراوانی اسم مقدسه

تا کنون کسی با نام مقدسه در گهواره ثبت نام نکرده است.