معنی اسم ملک آفرین

ملک(عربی) + آفرین(فارسی) مرکب از ملک( سرزمین) + آفرین( آفریننده)

ریشه اسم ملک آفرین

فراوانی اسم ملک آفرین

تا کنون کسی با نام ملک آفرین در گهواره ثبت نام نکرده است.