معنی اسم مهدیه

مؤنث مهدی،عروس

ریشه اسم مهدیه

فراوانی اسم مهدیه

در حال حاضر ۳۵۸ نفر در گهواره با نام مهدیه ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم مهدیه

باباش دوست داشت اسمش مهدیه باشه
مامان مهدیه
سلام. اسم نازدخترمن مهدیه خانوم رو خودم گذاشتم.بخاطر خوابی ک دیدم.میخواستیم بچه داربشیم.بخاطرمسائلی نمیشد ک بچه دارشیم وبعد دکترو..آخرش دکترم گف ک معلوم نیس بعدچن روزیاچن سال مامان بابا بشین.آخرش گف ک اگه میخوایین بایدروش آی وی اف روشروکنیم.قبل اون چن تاآمپول نوشتن ک بایدتاییدمیشد.چن باررفتیم پیش دکتری ک تاییدمیکردولی نبودن تومطب شون یه بارم کارش دراومد و رف.قرار بود که دیگه آزاد بگیریم.همش نمیشدکه تاییدبشه ومن اون آمپولاروبزنم.. ولی قبل اون توخوابم امام زمان رودیدم که یه بچه توآغوشش دادبهم وگفتن که این بچه شماس ولی چون دخترهس باید‌آخراسم من حرف ه اضافه کنی ومهدی رو مهدیه بکنین واسمشومهدیه بذارین.بعداون خواب.بعددوماهش فهمیدم مادرمیشم.وتو۴ماهگی فهمیدیم دختردارمیشیم.یعنی من مطمئن بودم ک خوابم راسته.چون قبلش چندین ماه هر روز صبح دعای عهدرومیخوندم وازخداوامام زمان میخواستم ک نی نی مون بشه☺وایمان داشتم که خدامیده.حالا هم مهدیه خانوم ما۷ماهش هس.☺
مامان مهدیه
سلام. اسم نازدخترمن مهدیه خانوم رو خودم گذاشتم.بخاطر خوابی ک دیدم.میخواستیم بچه داربشیم.بخاطرمسائلی نمیشد ک بچه دارشیم وبعد دکترو..آخرش دکترم گف ک معلوم نیس بعدچن روزیاچن سال مامان بابا بشین.آخرش گف ک اگه میخوایین بایدروش آی وی اف روشروکنیم.قبل اون چن تاآمپول نوشتن ک بایدتاییدمیشد.چن باررفتیم پیش دکتری ک تاییدمیکردولی نبودن تومطب شون یه بارم کارش دراومد و رف.قرار بود که دیگه آزاد بگیریم.همش نمیشدکه تاییدبشه ومن اون آمپولاروبزنم.. ولی قبل اون توخوابم امام زمان رودیدم که یه بچه توآغوشش دادبهم وگفتن که این بچه شماس ولی چون دخترهس باید‌آخراسم من حرف ه اضافه کنی ومهدی رو مهدیه بکنین واسمشومهدیه بذارین.بعداون خواب.بعددوماهش فهمیدم مادرمیشم.وتو۴ماهگی فهمیدیم دختردارمیشیم.یعنی من مطمئن بودم ک خوابم راسته.چون قبلش چندین ماه هر روز صبح دعای عهدرومیخوندم وازخداوامام زمان میخواستم ک نی نی مون بشه☺وایمان داشتم که خدامیده.حالا هم مهدیه خانوم ما۷ماهش هس.☺
مامان مهدیه
سلام. اسم نازدخترمن مهدیه خانوم رو خودم گذاشتم.بخاطر خوابی ک دیدم.میخواستیم بچه داربشیم.بخاطرمسائلی نمیشد ک بچه دارشیم وبعد دکترو..آخرش دکترم گف ک معلوم نیس بعدچن روزیاچن سال مامان بابا بشین.آخرش گف ک اگه میخوایین بایدروش آی وی اف روشروکنیم.قبل اون چن تاآمپول نوشتن ک بایدتاییدمیشد.چن باررفتیم پیش دکتری ک تاییدمیکردولی نبودن تومطب شون یه بارم کارش دراومد و رف.قرار بود که دیگه آزاد بگیریم.همش نمیشدکه تاییدبشه ومن اون آمپولاروبزنم.. ولی قبل اون توخوابم امام زمان رودیدم که یه بچه توآغوشش دادبهم وگفتن که این بچه شماس ولی چون دخترهس باید‌آخراسم من حرف ه اضافه کنی ومهدی رو مهدیه بکنین واسمشومهدیه بذارین.بعداون خواب.بعددوماهش فهمیدم مادرمیشم.وتو۴ماهگی فهمیدیم دختردارمیشیم.یعنی من مطمئن بودم ک خوابم راسته.چون قبلش چندین ماه هر روز صبح دعای عهدرومیخوندم وازخداوامام زمان میخواستم ک نی نی مون بشه☺وایمان داشتم که خدامیده.حالا هم مهدیه خانوم ما۷ماهش هس.☺
مامان مهدیه
سلام اسم دختر منو پسرم گذاشت قبل به دنیا امدن مهدیه راجب اسم بچه باهم حرف میزدیم چنتا اسم گفتیم تا این که گفتم مهدیه القاب حضرت فاطمه هستش گفت همینو بگیریم همه میگفتن چون نزدیکه شب یلدا هستش بشه یلدا ولی پسرم میگفت نه مهدیه ماهم قبول کردیم .خودمم اسم مهدیه رو دوست داشتم 😉😉☺️
مامان مهدیه
باباش خیلی دوست داشت اسمش مهدیه بزاریم از بس تو دوران حاملگی مهدیه صداش کردم دیگه گفتم اسم دیگه ای نداریم من به مهدیه عادت کردم
مامان عشق دلم