معنی اسم مهرانگیز

برانگیزاننده محبت و دوستی

ریشه اسم مهرانگیز

فراوانی اسم مهرانگیز

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام مهرانگیز ثبت نام شده اند.