معنی اسم مهرنسا

مهر(فارسی) + نسا(عربی) نورانی ترین زن در میان زنان، نام همسر فتحعلی شاه قاجار

ریشه اسم مهرنسا

فراوانی اسم مهرنسا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام مهرنسا ثبت نام شده اند.