معنی اسم مهریماه

مرکب از مهر (خورشید) و ماه، ماه و خورشید، نام دختر سلطان سلیمان عثمانی و خرم سلطان، در ترکیه این نام را خورشید درون ماه نیز معنی می کنند

ریشه اسم مهریماه

فراوانی اسم مهریماه

در حال حاضر ۳۰ نفر در گهواره با نام مهریماه ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم مهریماه

مهریماه به معنی خورشید وماه،
مامان مهریماه
منم از اسمش خوشم اومد ،،،اسم خواهرام مهری و ماهرخ بود که برگرفته از ترکیب اسم خواهرامه،،،
مامان همنفسم(زاهدان)