معنی اسم مهیتا

زیبا و درخشان مانند ماه مرکب از مه(ماه)+ی نسبت + تا تشبیه

ریشه اسم مهیتا

فراوانی اسم مهیتا

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام مهیتا ثبت نام شده اند.