معنی اسم مهیمنه

ایمن شده،یکی از صفات خداوند

ریشه اسم مهیمنه

فراوانی اسم مهیمنه

تا کنون کسی با نام مهیمنه در گهواره ثبت نام نکرده است.