معنی اسم مکرمه

مؤنث مکرم

ریشه اسم مکرمه

فراوانی اسم مکرمه

تا کنون کسی با نام مکرمه در گهواره ثبت نام نکرده است.