معنی اسم میرانه

میر(ازعربی) + انه(فارسی) امیرانه، شاهانه

ریشه اسم میرانه

فراوانی اسم میرانه

تا کنون کسی با نام میرانه در گهواره ثبت نام نکرده است.