معنی اسم میمنت

سعادت، فرخندگی، مبارکی

ریشه اسم میمنت

فراوانی اسم میمنت

تا کنون کسی با نام میمنت در گهواره ثبت نام نکرده است.