معنی اسم مینوسرشت

آن که یا آنچه طبیعتی مانند بهشت دارد

ریشه اسم مینوسرشت

فراوانی اسم مینوسرشت

تا کنون کسی با نام مینوسرشت در گهواره ثبت نام نکرده است.