معنی اسم نائله

آن که به مقصود رسیده است، نام همسر عثمان خلیفه سوم

ریشه اسم نائله

فراوانی اسم نائله

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام نائله ثبت نام شده اند.