معنی اسم نادره گفتار

نادره(عربی) + گفتار(فارسی) آن که گفتارهای پسندیده بیان می کند

ریشه اسم نادره گفتار

فراوانی اسم نادره گفتار

تا کنون کسی با نام نادره گفتار در گهواره ثبت نام نکرده است.