معنی اسم ناردانه

دانه انار

ریشه اسم ناردانه

فراوانی اسم ناردانه

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام ناردانه ثبت نام شده اند.