معنی اسم ناردخت

نار(عربی) + دخت(فارسی) دختر آتشین

ریشه اسم ناردخت

فراوانی اسم ناردخت

تا کنون کسی با نام ناردخت در گهواره ثبت نام نکرده است.