معنی اسم ناردیس

مانند انار، نار(عربی) + دیس(فارسی) مانند آتش

ریشه اسم ناردیس

فراوانی اسم ناردیس

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام ناردیس ثبت نام شده اند.