معنی اسم ناز

کرشمه، غمزه

ریشه اسم ناز

فراوانی اسم ناز

در حال حاضر ۴۰ نفر در گهواره با نام ناز ثبت نام شده اند.