معنی اسم هایده

توبه کننده، به حق بازگردنده

ریشه اسم هایده

فراوانی اسم هایده

تا کنون کسی با نام هایده در گهواره ثبت نام نکرده است.