معنی اسم هایده

توبه کننده، به حق بازگردنده

ریشه اسم هایده

فراوانی اسم هایده

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام هایده ثبت نام شده اند.