معنی اسم هفدن

وزن شعر

ریشه اسم هفدن

فراوانی اسم هفدن

تا کنون کسی با نام هفدن در گهواره ثبت نام نکرده است.