معنی اسم هوتوس

آتوسا،نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی ،همسر داریوش و مادر خشایارشا

ریشه اسم هوتوس

فراوانی اسم هوتوس

تا کنون کسی با نام هوتوس در گهواره ثبت نام نکرده است.