معنی اسم هور

خور،خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پرهیزکار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی

ریشه اسم هور

فراوانی اسم هور

تا کنون کسی با نام هور در گهواره ثبت نام نکرده است.