معنی اسم هورآفرین

آفریننده خورشید

ریشه اسم هورآفرین

فراوانی اسم هورآفرین

تا کنون کسی با نام هورآفرین در گهواره ثبت نام نکرده است.