معنی اسم هورتاش

هور(فارسی) + تاش(ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است

ریشه اسم هورتاش

فراوانی اسم هورتاش

تا کنون کسی با نام هورتاش در گهواره ثبت نام نکرده است.