معنی اسم هورتن

آن که تن و بدنی پاک و درخشان چون خورشید دارد

ریشه اسم هورتن

فراوانی اسم هورتن

تا کنون کسی با نام هورتن در گهواره ثبت نام نکرده است.