معنی اسم هیدیکا

آرام.یواش ، به آهستگی

ریشه اسم هیدیکا

فراوانی اسم هیدیکا

در حال حاضر ۲۲ نفر در گهواره با نام هیدیکا ثبت نام شده اند.