معنی اسم هیژان

ارزیدن ، جنبیدن

ریشه اسم هیژان

فراوانی اسم هیژان

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام هیژان ثبت نام شده اند.