معنی اسم وارش

بارش - باریدن باران

ریشه اسم وارش

فراوانی اسم وارش

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام وارش ثبت نام شده اند.