معنی اسم والیه

مؤنث والی

ریشه اسم والیه

فراوانی اسم والیه

تا کنون کسی با نام والیه در گهواره ثبت نام نکرده است.