معنی اسم ودا

به کسر واو، نام مجموعه کتابهای چهارگانه هندوان که به زبان سانسکریت نوشته شده است.این چهار کتاب عبارت اند از ریگ ، یاجور، ساما، آتاروان. این کتاب در زمان اورنگ گورکانی به فارسی ترجمه شده است.

ریشه اسم ودا

فراوانی اسم ودا

تا کنون کسی با نام ودا در گهواره ثبت نام نکرده است.