معنی اسم وسیمه

مؤنث وسیم، دارای نشان زیبایی، زیبا

ریشه اسم وسیمه

فراوانی اسم وسیمه

تا کنون کسی با نام وسیمه در گهواره ثبت نام نکرده است.