معنی اسم وشان

، افشان، کاشتن ، تکان شدید

ریشه اسم وشان

فراوانی اسم وشان

تا کنون کسی با نام وشان در گهواره ثبت نام نکرده است.